English   
Thông tin sản phẩm

  SỢI ĐẶC BIỆT

Thông tin sản phẩm:
Sợi pha hỗn hợp giữa hai hoặc nhiều thành phần: Arcylic, cotton, polyester, viscose, nylon… 
Chỉ số: Từ Ne 6 đến Ne 20